Z legislatívnych noviniek v zákone 93/2005: §2 Kurzy prvej pomoci aj v autoškolách

Jedným z nových ustanovení v rámci novelizovaného zákona 93/2005 je aj možnosť poriadania akreditovaných kurzov prvej pomoci, čo bolo až doposiaľ pod patronátom tretej strany s príslušnou akreditáciou. Povinnosť úspešne absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci je povinnosťou každého žiaka autoškoly počas výcviku. V novele podľa § 2 čl. 4 a 5 zákona sa totiž píše:

(4) Autoškola môže okrem výučby a výcviku podľa odsekov 1 až 3 vykonávať aj kurzy

a) prvej pomoci, ak získala akreditáciu na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci podľa osobitného predpisu)

(5) Ak autoškola nevykonáva kurz prvej pomoci podľa odseku 4 písm. a), účastník vodičského kurzu je povinný preukázať absolvovanie kurzu prvej pomoci u inej na tento účel akreditovanej fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu)

Pridať komentár