Z legislatívnych noviniek v zákone 93/2005: §3 Registrácia autoškoly

Jedným z najrozsiahlejšie dopĺňaných paragrafov zákona 93/2005 o autoškolách v rámci vyhlášky 387/2015 je §3 o registrácii autoškôl. Uvádzame jeho kompletné znenie, pričom zmeny s účinnosťou od 1.1.206 sú zvýraznené červenou farbou:

§ 3 Registrácia autoškoly

(1) Správnym orgánom príslušným na registráciu autoškoly je okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je autoškola.

(2) Podmienkou registrácie autoškoly je, že žiadateľ

a) je plne spôsobilý na právne úkony,
b) je bezúhonný; ak ide o právnickú osobu, vzťahuje sa to na jej štatutárny orgán,
c) spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti podľa § 4,
d) má inštruktorské oprávnenie a vodičský preukaz skupiny potrebnej na vykonávanie kurzu,
e) má požadovanú technickú základňu podľa § 5,
f) nie je zodpovedným zástupcom v inej autoškole registrovanej podľa tohto zákona.

(3) Žiadosť o registráciu autoškoly obsahuje
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu bydliska, a ak žiadateľ v deň podania žiadosti už je podnikateľ, aj identifikačné číslo podľa predpisov o štátnej štatistike2) (ďalej len “identifikačné číslo”) a daňové registračné číslo,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a identifikačné číslo, a ak ide o obchodnú spoločnosť alebo družstvo, obchodné meno, adresu sídla, daňové registračné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,

b) údaje o odbornej spôsobilosti žiadateľa,
c) identifikačné údaje o ostatných inštruktoroch autoškoly, a to meno a priezvisko, číslo inštruktorského preukazu,
d) údaje o technickej základni autoškoly v rozsahu

1. adresa a právny vzťah k priestoru, v ktorom sa prevádzkuje autoškola,
2. adresa a právny vzťah k autocvičisku, adresa a právny vzťah k náhradnej výcvikovej ploche s vylúčením cestnej premávky (ďalej len „náhradná výcviková plocha“),
3. typ, výrobné číslo trenažéra a právny vzťah k trenažéru,
4. kategória a evidenčné číslo výcvikového vozidla,
5. zoznam učebných pomôcok,

e) údaj o tom, pre aké skupiny vodičských oprávnení chce vykonávať vodičské kurzy a doškoľovacie kurzy vodičov.

(4) Prílohou žiadosti je

a) diplom alebo vysvedčenie preukazujúce požadované vzdelanie (ďalej len “doklad o vzdelaní”) žiadateľa,
b) doklad o doterajšej praxi žiadateľa,
c) inštruktorský preukaz a vodičský preukaz žiadateľa, ako aj inštruktorské preukazy a vodičské preukazy ostatných inštruktorov autoškoly,
d) osvedčenia o evidencii a protokoly o technickej kontrole a o emisnej kontrole všetkých motorových vozidiel a prípojných vozidiel, na ktorých sa budú vykonávať kurzy podľa § 2 ods. 1 (ďalej len “výcvikové vozidlo”),
e) doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme priestoru, v ktorom sa má prevádzkovať autoškola,
f) osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme trenažéra, náhradnej výcvikovej plochy alebo autocvičiska,
g) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
h) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)

(5) Okresný úrad v sídle kraja je povinný zabezpečiť si údaje obsiahnuté v prílohách podľa odseku 4 písm. c) z informačného systému podľa osobitného predpisu3a) alebo z informačného systému verejnej správy, ak takéto údaje sú dostupné v týchto informačných systémoch. Ak takéto údaje nemožno získať spôsobom podľa prvej vety, žiadateľ predloží prílohy podľa odseku 4 písm. c) na výzvu okresného úradu v sídle kraja v určenej lehote.

(6) Autoškola zamestnáva inštruktorov v pracovnom pomere alebo zabezpečuje činnosť autoškoly inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť podľa osobitného predpisu. 4) Ak bude žiadateľ zamestnávať inštruktorov autoškoly v pracovnom pomere, prílohou žiadosti sú pracovné zmluvy inštruktorov autoškoly. Ak bude žiadateľ zabezpečovať činnosť autoškoly inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť podľa osobitného predpisu, 4) prílohou žiadosti sú zmluvy uzavreté s inštruktormi.

(7) Ak sa má prevádzkovať autoškola prostredníctvom zodpovedného zástupcu, 5) v žiadosti sa uvedú aj identifikačné údaje zodpovedného zástupcu podľa odseku 3 písm. a) a údaje o jeho odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti a rozsahu vodičského oprávnenia a priložia sa doklady a preukazy podľa odseku 4 písm. a), b), d) a g) a jeho pracovná zmluva. Autoškola môže byť prevádzkovaná len prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý nie je zároveň zodpovedným zástupcom alebo inštruktorom v inej autoškole.

(8) Za bezúhonného sa na účely registrácie autoškoly nepovažuje ten

a) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
b) kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,
c) komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,
d) kto sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o registráciu autoškoly,
e) komu bola zrušená registrácia autoškoly z dôvodu podľa § 7 ods. 3 písm. c) a d) v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o registráciu autoškoly.

(9) Doklady a zmluvy podľa odseku 4 písm. a) až f) a odseku 6 sa podávajú vo fotokópii. Zhodu s originálom overí zamestnanec okresného úradu v sídle kraja na mieste pri preverení technickej základne. Pre potreby preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 písm. g) a odseku 8 písm. a) až c) v konaní podľa tohto zákona účastník konania môže požiadať správny orgán o zabezpečenie výpisu z registra testov, ak na tento účel predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov.5a)

(10) Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o registrácii autoškoly, vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a oznámi registráciu autoškoly miestne príslušnému živnostenskému úradu. Osvedčenie o registrácii obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia6) aj rozsah registrácie a schválenie technickej základne autoškoly..

(11) Na základe žiadosti prevádzkovateľa autoškoly o zmenu rozsahu registrácie autoškoly okresný úrad v sídle kraja rozhodne o zmene v registrácii autoškoly a vydá žiadateľovi nové osvedčenie o registrácii. Zmenou rozsahu registrácie je zmena rozsahu skupín, druhov kurzov, zmena adresy prevádzkových priestorov a zmena zodpovedného zástupcu. Okresný úrad v sídle kraja vydá nové osvedčenie o registrácii autoškoly aj v prípade, ak dôjde k zmene údajov uvedených v osvedčení z iných dôvodov.

V ďalšej časti sa pozrieme na zmeny v § 5 Technická základňa autoškoly, kde takisto došlo k rozsiahlym zmenám.

ilustr. foto: internet

Pridať komentár