Z legislatívnych noviniek v zákone 93/2005: §17 Správne delikty pre autoškoly

V rámci vyhlášky 387/2015 s účinnosťou od 1.1.2016, ktorou sa vykonáva zákon 93/2005 o autoškolách došlo v § 11 Správne delikty, k niektorým zmenámPríslušný paragraf uvádzame v plnom znení, pričom novinky a zmeny sú zvýraznené červenou farbou:

§ 11 Správne delikty

(1) Okresný úrad v sídle kraja uloží prevádzkovateľovi autoškoly pokutu od 100 eur do 3 350 eur, ak

a) prevádzkuje autoškolu po zrušení registrácie autoškoly,
b) používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 ako inštruktorov autoškoly zamestnancov bez inštruktorského oprávnenia alebo s neplatným inštruktorským oprávnením,
c) používa priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, ktorý nie je v súlade s rozhodnutím o registrácii alebo s požiadavkami na jeho vybavenie podľa vykonávacieho predpisu,
d) používa trenažér neschváleného typu, nevyhovujúcu náhradnú výcvikovú plochu alebo nevyhovujúce autocvičisko,
e) neudržiava technické a technologické zariadenie autoškoly v prevádzkyschopnom stave alebo nevedie jeho niektorú súčasť v účtovníctve ako hmotný majetok,
f) používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) neoznačené alebo nesprávne označené výcvikové vozidlo, alebo výcvikové vozidlo, ktorého označenie nie je v súlade so schválenými technickými požiadavkami alebo so schváleným typom komponentu,
g) používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) výcvikové vozidlo bez platného osvedčenia o evidencii alebo bez platných protokolov o technickej kontrole alebo emisnej kontrole alebo prepravuje vo výcvikovom vozidle počas výučby osobu, ktorá nie je účastníkom kurzu,
h) vydá osvedčenie podľa § 6 ods. 1 písm. e) v rozpore s týmto zákonom, s vykonávacím predpisom alebo s učebnými osnovami.
i) prevádzkuje autoškolu v rozpore s osvedčením o registrácii autoškoly,
j) nevedie priebežne predpísanú dokumentáciu o jednotlivých kurzoch alebo údaje v dokumentácii o jednotlivých kurzoch nezodpovedajú skutočnosti,
k) nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2,
l) použije identifikačné zariadenie v rozpore s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.

(2) Okresný úrad v sídle kraja uloží inštruktorovi autoškoly – podnikateľovi pokutu od 50 do 330 eur, ak

a) používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) neoznačené alebo nesprávne označené výcvikové vozidlo alebo výcvikové vozidlo, ktorého označenie nie je v súlade so schválenými technickými požiadavkami alebo so schváleným typom komponentu,
b) používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) výcvikové vozidlo bez platného osvedčenia o evidencii alebo bez platného osvedčenia o technickej kontrole alebo platného osvedčenia o emisnej kontrole, ak takejto kontrole podlieha,
c) vykonáva výučbu teórie alebo praktický výcvik v rozpore s týmto zákonom, so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s učebnými osnovami,
d) prepravuje vo výcvikovom vozidle počas výučby osobu, ktorá nie je účastníkom kurzu; to neplatí pre osoby vykonávajúce štátny odborný dozor nad autoškolami podľa § 16 a účastníkov inštruktorských kurzov pri náčuvoch.
e) poruší povinnosti podľa § 10a ods. 2 písm. b) až d) a ods. 3,
f) nezabezpečí počas výučby a výcviku identifikáciu účastníka kurzu prostredníctvom identifikačného zariadenia v súlade s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.

(3) Pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia nedostatku, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(4) Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť správneho deliktu a na čas jeho trvania a na výšku prípadnej škody, ak správnym deliktom vznikla.

Pridať komentár