Z legislatívnych noviniek v zákone 93/2005: §19 Správne konanie (inštruktori)

V rámci vyhlášky 387/2015 s účinnosťou od 1.1.2016, ktorou sa vykonáva zákon 93/2005 o autoškolách došlo v § 19 Správne konanie, k niektorým zmenámPríslušný paragraf uvádzame v plnom znení, pričom novinky a zmeny sú zvýraznené červenou farbou:

§ 19 Správne konanie

(1) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a) prijímanie účastníkov do kurzov podľa § 2 ods. 1 a na vydávanie osvedčení o ich absolvovaní,
b) zostavovanie skúšobných komisií a na vykonávanie inštruktorských skúšok na udelenie inštruktorského oprávnenia a skúšok na predĺženie platnosti inštruktorských preukazov,
c) vydávanie skúšobných testov a učebných osnov,
d) určovanie technických požiadaviek na trenažér alebo cvičisko a na jednotné označenie výcvikových vozidiel,
e) overovanie spôsobilosti technickej základne autoškoly.

(2) Ak sa žiadateľovi o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa vydá inštruktorský preukaz.

(3) Ak ministerstvo schváli typ trenažéra, namiesto rozhodnutia o schválení vydá žiadateľovi osvedčenie o spôsobilosti typu trenažéra.

(4) Ak ministerstvo schváli typ identifikačného zariadenia, namiesto rozhodnutia o schválení vydá žiadateľovi osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách.

(5) V konaní o zrušenie registrácie autoškoly podľa § 7 ods. 2 alebo inštruktorského oprávnenia podľa § 8 ods. 9 okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne, ak sa v čase jej podania vykonáva nad žiadateľom štátny odborný dozor podľa § 16.

________________________________________________________________________________

Týmto dielom nášho seriálu máme znenie vyhlášky 387/2015 dokončené. V nasledujúcich dieloch rubriky sa začneme venovať novinkám vo vyhláške 45/2016, platnej od 1.1.2016, ktorou sa vykonáva zákon 93/2005.

Pridať komentár