LEGISLATÍVA| Najdôležitejšie návrhy zmien v osnovách a výcviku na kurzoch

Education concept. Student studying and brainstorming campus concept. Close up of students discussing their subject on books or textbooks. Selective focus.

Ako už isto mnohí z vás viete, v súčasnom období sa pomerne intenzívne pracuje na novele zákona č. 93/2005 o autoškolách, ktorý prinesie množstvo zásadných noviniek a zmien. Keďže sa nás viacerí pýtate na prejednávané zmeny, prinášame vám krátky výťah aktuálnych problematík. Berte však na vedomie, že nasledujúce údaje majú iba informálny charakter a sú v štádiu rozpracovania.

Nadchádzajúce zmeny sme kvôli prehľadnosti rozdelili do dvoch základných skupín – 1. Zmeny na strane prevádzky autoškôl a inštruktorov a 2. Zmeny na strane osnov a účastníkov vodičských kurzov.

1. Zmeny na strane prevádzky autoškôl a inštruktorov

VYPRACOVANIE NÁVRHU NOVÝCH UČEBNÝCH OSNOV PRE KURZY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ZODPOVEDNÝCH ZÁSTUPCOV AUTOŠKÔL

Výučba teórie:

 1. Výučba predpisov o prevádzkovaní autoškoly a s nimi súvisiace právnych predpisov:
  a) jednotlivých ustanovení zákona o autoškolách,
  b) príslušných vykonávacích predpisov k zákonu o autoškolách,
  c) jednotného informačného systému v cestnej doprave – v prostredí digitálnej autoškoly pre autoškoly,
  d) učebné osnovy vodičských kurzov, doškoľovacieho kurzu vodičov, osobitný výcvik, inštruktorských kurzov, doškoľovacieho kurzu inštruktorov, kurzu na získanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa autoškoly alebo zodpovedného zástupcu.
 2. Výučba predpisov o cestnej premávke a s nimi súvisiacich právnych predpisov:
  a) jednotlivých ustanovení predpisov o cestnej premávke a príslušných vykonávacích predpisov,
  b) ďalších právnych predpisov súvisiacich s cestnou premávkou (povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, povinná základná kvalifikácia a pravidelný výcvik niektorých vodičov)
 3. Výučba predpisov o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a s nimi súvisiacich právnych predpisov
  a) jednotlivých ustanovení predpisov o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (Zákon č. 106/2018)
  b) ďalších predpisov súvisiacich s prevádzkou vozidiel v cestnej premávke (Vyhlášky k zákonu č. 106/2018 – vyhlášky č. 134/2018 – 141/2018)
 4. Výučba základov ekonómie

Praktický výcvik :

Organizácia výcviku v autoškole:

 • základných administratívnych krokov a činností pri výučbe a praktickom výcviku v prostredí digitálnej autoškoly,
 • b) práca s mobilnou aplikáciou v prostredí digitálnej autoškoly.

Bol predložený návrh učebnej osnovy inštruktorských kurzov (KI) a doškoľovacích kurzov inštruktorov (DKI):

 • Právne predpisy = PCP, zákon o autoškolách (93/2005), vykonávacia vyhláška k zákonu o autoškolách, učebná osnovy, JISCD
 • Praktický výcvik = práca v JISCD, kurz ekošoférovania, defenzívna jazda, činnosť inštruktora pri výcviku

Ďalej boli na prejednávanie predložené návrhy:

 • aby doškoľovacie kurzy inštruktorov sa vykonávala na Žilinskej univerzite. Účastníci DKI by mali dostať pri kurzoch DKI aj študijné materiály (brožúru) na predmety prvého doškoľovacieho kurzu inštruktorov na predlženie platnosti inštruktorského oprávnenia – ekošoférovanie, ZBJ, dopravná psychológia a fyzikálne zákonitosti.
 • návrhy na doplnenie učebných osnov o zákon o povinnom zmluvnom poistení, kasko (havarijné poistenie), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi (poistenie zodpovednosti pri výkone povolania), Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov č. 280/2006.

2. Zmeny na strane učebných osnov vodičských kurzov

V tejto oblasti ide najmä o tieto zmeny:

 • návrh zmien vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla,
 • skúška z predpisov o cestnej premávke (PCP) sa bude vykonávať oddelenie od skúšky z vedenia motorových vozidiel. Autoškola vydá osvedčenie o vykonaní teoretickej časti a potom môže žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia požiadať políciu o preskúšanie z pravidiel cestnej premávky. Až po úspešnom absolvovaní skúšok z predpisov o cestnej premávke môže dokončiť praktickú časť výcviku.
 • zavedenie sankcií pri nesprávnej identifikácii teoretickej výučby a praktického výcviku – zodpovedný zástupca autoškoly musí vedieť všetko o autoškole a výcviku v nej.

Návrh k výučbe teórie pre získanie prvého vodičského oprávnenia a rozšírenie vodičského oprávnenia o niektorú skupinu základných skupín vodičského oprávnenia (AM, A1 ,A2, A, B1, B a T) vyzerá takto:

A/ Návrh k výučbe teórie pre získanie prvého vodičského oprávnenia:

 1. Žiadatelia o niektorú zo základných skupín vodičské oprávnenie alebo pri ich kombinácii napr. A+B+T, môžu navštevovať hodiny základnej časti teoretickej prípravy v spoločnom kurze.
 2. Inštruktor teórie základnej teoretickej prípravy pri združenom výcviku nemusí byť držiteľom všetkých skupín inštruktorského oprávnenia. Napríklad, držiteľ inštruktorského oprávnenia na skupinu B môže učiť aj hodiny základnej teoretickej prípravy aj pre skupiny A alebo T.
 3. Hodiny teórie nadstavbovej časti žiadateľ o niektorú skupinu/y vodičské oprávnenie musí navštevovať pre každú skupinu osobitne. Napríklad, pri združenom výcviku na skupiny A+B, musí účastník kurzu absolvovať predpísané hodiny nadstavbovej časti teoretickej prípravy pre skupinu A aj pre skupinu B, tzn. predpísané hodiny nadstavbovej časti pre jednotlivé skupiny sa sčítavajú.
 4. Pri výučbe teórie nadstavbovej časti teoretickej prípravy inštruktor teórie musí byť držiteľom inštruktorského oprávnenia danej skupiny vodičského oprávnenia. To znamená pri výučbe hodín teórie nadstavbovej časti skupiny T musí byť držiteľom inštruktorského oprávnenia danej skupiny.
 5. Pri rozširovaní vodičského oprávnenia o niektorú skupinu základných skupín vodičského oprávnenia, žiadateľ o túto skupinu musí absolvovať len predpísané hodiny nadstavbovej časti teoretickej prípravy pre každú skupinu/y osobitne.

B/ Návrh k výučbe teórie o rozšírenie vodičského oprávnenia o skupinu/y C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E alebo DE:

 1. Účastník vodičského kurzu, ktorý rozširuje vodičského oprávnenia o skupinu C1, C, D1, D alebo ich kombinácie (viď. tabuľka č.3) môžu navštevovať hodiny základnej časti teoretickej prípravy v spoločnom kurze.
 2. Pri rozširovaní vodičského oprávnenia podľa tabuľky č.3 inštruktor teórie pri výučbe hodín základnej teoretickej prípravy musí byť držiteľom inštruktor oprávnenia skupiny C alebo D .
 3. Ak účastník kurzu žiada aj o ďalšie vodičské oprávnenie (napr. A alebo E) môže v rámci tohto kurzu rozšíriť aj o túto skupinu, ak absolvuje ďalšie prepísané hodiny nadstavbovej časti tej skupiny o ktorú žiada podľa tabuľky č.1 alebo č.3 (Napr. pri skupinách A+C musí absolvovať predpísané hodiny pre skupinu C podľa tabuľky č.3 + hodiny predpísané pre skupinu A podľa tabuľky č.1).
 4. Výučba teórie sa delí na základnú teoretickú prípravu (ZT) a nadstavbovú teoretickú prípravu (NT).

zdroj: metodická komísia

Pridať komentár