SKVZA | Zastupujúcim predsedom komory sa stal Vojtech Jurík, podpredsedom Jozef Rohaľ

Education concept. Student studying and brainstorming campus concept. Close up of students discussing their subject on books or textbooks. Selective focus.

Po októbrovom úmrtí predsedu SKVZA Mgr. Jaroslava Prekopa zostala Slovenská komora výcvikových zariadení SKVZA na krátky čas formálne bez svojho predsedu. Na ostatnom zasadaní predstavenstva SKVZA sa však táto situácia zmenila. V zmysle stanov komory sa totiž  v prípade neúčasti predsedu stáva zastupujúcim predsedom podpredseda.

Predstavenstvo SKVZA teda na svojom zasadaní odsúhlasilo hlasovaním,, že novým zastupujúcim predsedom sa stal Ing. Vojtech Jurík a podpredsedom bude Ing. Jozef Rohaľ. Hlasovanie: 8 za (Jurík, Maťusová, Molnár, Solár, Gonda, Uhliari.k, Rohal’, Bodnár) proti 0, zdržal sa 1 (Šarina). Na voľné miesto v predstavenstve bude kooptovaný člen za Prešovský kraj na najbližšom zasadaní predstavenstva SKVZA. Predstavenstvo je však i bez neho uznášaniaschopné.

Právne nevyriešená zostáva nová voľba riadneho predsedu. Keďže volebným rokom je až rok 2021, rozprúdila sa polemika, či by mal byť zvolený nový predseda na najbližšom riadnom Valnom zhromaždení SKVZA v apríli 2020, alebo až v spomínaný volebný termín. K