USMERNENIE | Dištančná výučba v autoškolách a školiacich strediskách KKV

Vážení autoškoláci, ministerstvo v týchto chvíľach vydalo podrobnejšie usmernenie, ako realizovať výučbu teórie v autoškole dištančným spôsobom (nižšie odkaz na článok). Z usmernenia vyplýva, že inštruktor si volí vlastné výučbové prostriedky a pomôcky, nastaví žiakom úlohy, čo sa majú učiť a následne s nimi konzultuje, vysvetľuje a sleduje plnenie dištančne.

Dištančné vzdelávanie je vzdelávanie, v ktorom učiteľ a študujúci sú oddelení v čase alebo mieste. Vzdelávanie alebo kurzy sú poskytované na diaľku cez synchrónne alebo asynchrónne prostriedky. Z uvedeného je zrejmé, že dištančné vzdelávanie v autoškolách možno vykonávať bez fyzickej účasti účastníka vodičského kurzu v autoškole napr. prostredníctvom videokonferencie (napr. cez aplikácie Webex, WhatsApp a pod.). Dištančné vzdelávanie možno vykonávať aj jednotlivo s každým účastníkom vodičského kurzu osobitne.
Hlavnou úlohou inštruktora pri dištančnom vzdelávaní je kontrolovať plnenie požadovaných úloh, hodnotiť ich, odpovedať na otázky a oznamovať výsledky. V dištančnom štúdiu sa neprednáša, jeho ťažisko spočíva vo využívaní študijných materiálov. Ako študijné materiály možno použiť študijné texty, prezentácie a ďalšie pomôcky.
Spôsob manuálneho vyznačenia výučby teórie dištančnou formou v JISCD je uvedený na web stránke
V nadväznosti na uvedené musíme podotknúť, že v predmetnej veci ide o opatrenie ÚVZ SR a nie ŠDÚ ani MDV SR.
S pozdravom
JUDr. Bohuš Chochlík
Riaditeľ štátneho dopravného úradu